Prvi broj / First volume

P O Z I V   Z A   R A D O V E   U   P R V O M   B R O J U

Uredništvo časopisa za etnološke i kulturnoantropološke teme Kazivač poziva studentice i studente na slanje radova za objavu u prvome broju časopisa.

Časopis je posvećen proučavanju tradicijske (ruralne i urbane) kulture i baštine, suvremene i popularne kulture, suvremenih društvenih procesa i fenomena te promišljanju teorijskih, metodoloških i stručno-etičkih tema.

Prvi broj časopisa Kazivač usmjeren je, prije svega, na iskustva studentskih terenskih istraživanja i pisanja etnografskih tekstova u kontekstu suvremenih paradigmi i istraživačkih preokupacija. Broj će se također baviti promišljanjima o perspektivama i retrospektivama etnologije i kulturne antropologije: njezinimparadigmama, teorijama i metodologijom.

Tražimo studentske radove u kojima se u okviru i/ili na temelju terenskog istraživanja autori bave pitanjima poput:

 • metodološka i teorijska promišljanja; problematika postojećih teoretskih postavki, tj. novi uvidi i teorijski zaključci;
 • promišljanja stručne etike;
 • promišljanje odnosa istraživača s kazivačima/sugovornicima, pitanje restitucije i istraživačkog autoriteta; pozicije kazivača unutar teksta;
 • kritički potencijal etnologije/kulturne antropologije i mogućnost primijenjene etnologije/antropologije;
 • studentska promišljanja o pitanjima konstrukcija, značenja i reprezentacije kulture;
 • dosadašnji interesi discipline: zacrtavanje novih (sub)disciplinskih interesnih polja;
 • osvrti i kritička promišljanja o funkcioniranju sustava financijskih potpora za organizacije terenskih istraživanja.

Pozivamo Vas da prijavite neobjavljene studentske radove koji se dotiču teme ovoga broja časopisa. Radovi koji se bave drugim temama su također dobrodošli.

Rok slanja: 30. lipnja 2015.

Radove možete slati na mail adresu uredništva časopisa: casopis.kazivac@gmail.comC A L L   F O R   P A P E R S   I N   F I R S T   V O L U M E

The Editorial Board of Kazivač, Journal for Themes in Ethnology and Cultural Anthropology, is calling students to send their papers for the first volume.

The journal is dedicated towards studying traditional (rural and urban) culture and heritage, contemporary and popular culture, contemporary social processes, issues and phenomena, and rethinking theory, methodology and ethics.

The first volume of Interlocutor is interested in student’s experiences in student fieldwork and field researches, and the writing of ethnographies in context of contemporary paradigms and research preoccupations. The first volume will also cover a perspective and retrospective of Ethnology and Cultural Anthropology: of its paradigms, theories and methodology.

We are calling for student papers in which authors, based on their fieldwork research, address such issues as:

 • rethinking methodology and theory; issues with existent theory, new insights and conclusions;
 • rethinking ethics;
 • rethinking the relationship of the researcher and interlocutor, the issue of restitution and researchers authority; the position of the interlocutor in the ethnography/text;
 • critical potential of Ethnology/Cultural Anthropology, and the possibility for an applied discipline;
 • rethinking on the issues of constructions, meanings and representations of culture;
 • former disciplinary interests; sketching new (sub)discipline fields of interest;
 • retrospect and critical reviews on the functioning of system of financial support for organizing field research.

Papers addressing other topics will also be accepted.

Deadline: 30th June 2015.

Papers and questions are submitted at: casopis.kazivac@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s